MATRIC REPEAT CENTER-GR 12 Subjects

MATRIEK HERHAAL SENTRUM (GR 12 VAKKE)

Akadplus is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesserings Instituut (SACAI) met SACAI Reg nr: A-1003-17.

Ons bied die geleentheid vir kandidate wat reeds ‘n NSC (Graad 12) sertifikaat behaal het om ‘n vak/vakke te herhaal. Studente wat by Akadplus inskryf kan oor die tydperk van ‘n jaar die vak /vakke herhaal en weer die Graad 12 eksamen aflê aan die einde van die akademiese jaar. SACAI is die liggaam wat die eksamen beheer en na aflegging van die eksamen kan jy jou resultate by Umalusi gaan opgradeer en jy kry dan ‘n nuwe sertifikaat met joiu nuwe uitslae. Umalusi is die kwaliteitsbeheer liggaam van drie tipes eksamen (Dept. van Basiese Onderwys vir staatskole,; IEB en dan SACAI vir afstands en onafhanklike onderrig).

Ons het in 2017, 25 kandidate geregistreer en hulle het in Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe klasse bygewoon en ons wag tans vir hul uitslae. Ons het ook enkele kandidate wat Afrikaans, Engels en Geografie opgradeer het.

Ons bied in 2018 weer Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe klasse aan maar kan ook ander vakke akkommodeer afhangend van die aanvraag.  In 2018 sal ons een groep in die week neem en ook ‘n Saterdaggroep hê vir studente wat moontlik in ‘n voltydse werksposisie is.

Die studiemateriaal (notas en handboeke) word aan studente voorsien
Ons het vier kategorieë vakke wat verskillende kontakure behels. In die tabel hieronder word die detail weerspieël. Toetse en eksamens om die nodige Skoolgebaseerde assessering (SBA) te voltooi (waar van toepassing)

Praktiese sessies waar van toepassing

Kategorie Vakke  Toelatingsvereistes Kontaktyd Fooie 
A Wiskunde; Lewenswetenskappe & Fisiese Wetenskap ‘n Minimum van 50% op Graad12 vlak. 6h kontaksessies per week vir 32 weke. R 15 400 per vak (SBA’s ingesluit).
B Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde

[Gr 10-12 ]

(Driejaar kurrikulum)

‘n Minimum van 50% vir Wiskundige Gellterdheid op Graad 12 vlak. 12h kontaksessies per week vir 32 weke

 

R 30 000 per subject (SBA’s ingesluit).
C Fisiese Wetenskap / Lewenswetenskappe

[Gr 10-12]

(Driejaar kurrikulum)

‘n Minimum van 50% vir Wiskundige Geletterdheid of 40% vir Wiksunde op Graad 12 vlak. 12h kontaksessies per week vir 32 weke

 

 

R 30 000 per subject (SBA’s ingesluit).
D Ander vakke

(op aanvraag**)

Bv Rekeningkunde, Besigheidstudies, Engels & Afrikaans

3h kontaksessies per week vir 32 weke

 

R 15 400 per subject (SBA’s ingesluit).

(Handboeke uitgesluit)

**Ander vakke kan aangebied word op aanvraag maar op voorwaarde dat Akad Plus ‘n dosent kan vind en afhangend van die klasgroote.

Betaling en fooie struktuur:
Die fooie is as volg betaalbaar:

Datum Paaiement Datum Paaiement
15 November 2017 R4000 per vak om plasing te verseker (2017 aansoeke). 15 April 2018 Paaiement 3 (20% van uitstaande bedrag)
15 Januarie 2018 R4000 per om plasing te verseker (2018  aansoeke) 15 Mei 2018    Paaiement 4 (20% van uitstaande bedrag)
15 Februarie 2018 Paaiement 1 (20% van uitstaande bedrag) 15 Junie 2018 Paaiement 5 (20% of outstanding fees)
15 Maart 2018 Paaiement 2 (20% van uitstaande bedrag)

 

MATRIC REPEAT CENTER (GR 12 SUBJECTS)

 

Akadplus is registered with the South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI) with SACAI Reg No: A-1003-17.

We offer the opportunity for candidates who have already obtained a NSC (Grade 12) certificate to repeat a subject / subjects. Students who enrol at Akadplus can repeat the subject / subjects over the period of a year and write the Grade 12 exam again at the end of the academic year. SACAI is the body that controls the examination and after completion of the exam you can upgrade your results at Umalusi and you will then receive a new certificate with all new results. Umalusi is the quality control body of three types of examination (Dept. of Basic Education for State Schools, IEB and then SACAI for Distance and Independent Education).

We registered 25 candidates in 2017 and attended Maths, Physical Sciences and Life Sciences classes and we are currently waiting for their results. We also have some candidates who upgraded Afrikaans, English and Geography.

We offer Mathematics, Physical Sciences and Life Sciences classes in 2018, but we can also accommodate other subjects depending on the application. In 2018 we will take one group this week and also have a Saturday group for students who may be in a full-time job position.

The study material (notes and textbooks) are provided to students

We have four categories of subjects involving different contact hours. In the table below, the detail is reflected. Tests and examinations to complete the necessary School-based Assessment (CBA) (where applicable)

Practical sessions where applicable

Category Subjects

 

Entrance Requirement Contact time Fees

 

A Mathematics; Life Sciences & Physical Sciences A minimum of 50% at Grade12 level. 6h contact sessions per week for 32 weeks.

(~ R80/hour)

R 15 400 per subject (including SBA’s, textbooks and material).
B Math Lit to Mathematics

[Gr 10-12 ]

(Three year curriculum)

A minimum of 50% at Grade12 level for Mathematical Literacy. 12h contact sessions per week for 32 weeks

(~ R80/hour)

R 30 000 per subject (including SBA’s, textbooks and material).
C Physical Sciences / Life Sciences

[Gr 10-12]

(Three year curriculum)

A minimum of 50% at Grade12 level for Mathematical Literacy or 40% for Mathematics 12h contact sessions per week for 32 weeks

(~ R80/hour)

R 30 000 per subject (including SBA’s, textbooks and material).
D Other subjects

(on request**)

e.g. Accounting, Business studies, English & Afrikaans

3h contact sessions per week for 32 weeks.

(~ R150/hour)

R 15 400 per subject (including SBA’s and learning material)

Excluding textbooks of prescribed works.

 **Other subjects may be presented on request providing AkadPlus can find a lecturer and depending on class size.

The fees are payable as follows:

Date Instalment Date Instalment
15 November 2017 R4000 per subject to secure placement (2017 applicants). 15 April 2018 Instalment 3 (20% of outstanding fees)
15 January 2018 R4000 per subject to secure placement (2018 applicants). 15 May 2018       Instalment 4 (20% of outstanding fees)
15 February 2018 Instalment 1 (20% of outstanding fees) 15 June 2018 Instalment 5 (20% of outstanding fees)
15 March 2018 Instalment 2 (20% of outstanding fees)

Banking Details

All fees must be deposited into the following account / Alle fooie word inbetaal in:
Bank: FNB
Branch code/ Takkode: 255355
Account number/ Rekening nommer: 62633472238
Account name/ Rekening naam: Scientific Learning (Pty) Ltd
Account type / Rekening Tipe: Cheque / Tjek
Reference number / Verwysingsnommer: Student number / Studente nommer
Please email proof of payment to / Stuur bewys van betaling na: registration@akadplus.co.za