Wat ons doen ?

Wie is ons ?

Akad+ is ‘n akademiese leersentrum waar leerders en studente ‘n verskeidenheid steun en afronding kan bekom onder leiding van ervare en kundige personeel en fasiliteerders. Die personeel het almal jare se ervaring in die skool- en universiteitsonderwys en beskik oor die kundigheid om veral ‘n verskil te maak met leer en prestasie.

Akad+-Rewrite

AkadPlus is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesserings Instituut (SACAI) met SACAI Reg nr: A-1003-17. Ons bied die geleentheid vir kandidate wat reeds ‘n NSC (Graad 12) sertifikaat behaal het om ‘n vak/vakke te herhaal. Studente wat by Akadplus inskryf kan oor die tydperk van ‘n jaar die vak /vakke herhaal en weer die Graad 12 eksamen aflê aan die einde van die akademiese jaar. SACAI is die liggaam wat die eksamen beheer en na aflegging van die eksamen kan jy jou resultate by Umalusi gaan opgradeer en jy kry dan ‘n nuwe sertifikaat met jou nuwe uitslae. Umalusi is die kwaliteitsbeheer liggaam van drie tipes eksamen (Dept. van Basiese Onderwys vir staatskole,; IEB en dan SACAI vir afstands en onafhanklike onderrig).

Akad+ Xtra

Akadplus se personeel bied ook ekstraklasse aan leerders (Gr 4-12) wat hulp en ondersteuning nodig het met veral Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Natuurwetenskap en Tegnologie.

Akad+-Tutor

Ons bied ook ‘n aanlyn-tutor diens aan vir universiteitstudente wat by LightBulb Education ([email protected] Education.com) geregistreer is. Ons is veral gerig op vakke soos Wiskunde, Statistiek, Toegepaste Wiskunde, Chemie, Fisika, Biologiese Wetenskappe (Biochemie, Dierkunde, Plantkunde, Biologie, Mikrobiologie, Fisiologie en Menslike Bewegingskunde).

Akad+-Research

‘n Nuwe uitbreiding van die diens wat ons aan studente verskaf is veral gemik op nagraadse studente wat hul voorleggings van kwantitatiewe navorsingsprojekte en verdere studies moet gereed kry. Ons het ervare professionele kundiges met jare se ervarings wat kan help met die formulering van voorleggings.  Ons het ook kwantitatiewe statisiese konsultante wat kan help met met statistiese verwerkings wat data se seleksie, verwerking en vertolking kan ondersteun.

What we do ?

Who are we ?

Akad+ is an academic learning center where pupils and students can acquire a variety of support and practice under the guidance of experienced and skilled staff and facilitators. All the staff have years of experience in the school and university education and have the expertise to make a difference to the learning experience and ultimate achievement.

Akad+-Rewrite

Akadplus  are registered with the South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI) with SACAI Reg nr: A-1003-17. We provide opportunities for candidates with a NSC (Grade 12) certificate to repeat a subject / subjects. Students that register with Akadplus can repeat the subject/subjects within a year and rewrite the Grade 12 examination at the end of the academic year. SACAI is the body that controls the examination and after completion you can upgrade your initial certificate with Umalusi and then you get a new certificate. Umalusi is the quality insurance body for three types of matric examinations (Dept. of Basic Education; IEB and SACAI).

Akad+Xtra

The staff of Akadplus presents additional classes for learners (Gr 4-12) that needs help and support in especially Mathematics, Mathematical Literacy, Physical Sciences, Life Sciences, Natural Sciences & Technology.

Akad+-Tutor

We provide an online tutor service for students that are registered with LightBulb Education ([email protected] Education.com). We are focused to assist with fields such as Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Chemistry, Physics, Biological Sciences (Biochemistry, Zoology, Botany, Biology, Microbiology, Phyisiology & Human Movement Sciences).

Akad+-Research

A new expansion of our services provides postgraduate students with their qualitative proposals and research projects for further studies. We have experienced academic experts that will assist with the formulation of proposals.  We also have qualitative statistical consulting that can assist with statistical analysis, data-selection and interpretation.

Ons span | Meet Our Team

Meer aangaande die mense wat jou sal help | More about the people that will assist you

Team
David-Goosen

Mr David Goosen

Lecturer: Mathematics
Melanie-Jacobs

Dr Melanie Jacobs

Education Specialist