What do we do?

Scientific Learning/AkadPlus provides training and learning programmes to make a difference in the educational sphere in South Africa.  The company has been established as a centre rendering additional classes to learners since 1992.  The company strives to prepare young people to become successful students and further their studies beyond grade 12.  Scientific learning developed different foci during the past few years namely within a Learning Centre (Akad Plus).

 

AKADPLUS

Akad Plus places the learners at school level in the centre of the learning environment.

Literature identifies 21st Century student outcomes and skills in the 21st Century Themes – Global awareness; Financial, economic, business and entrepreneurial literacy; Civic literacy; Health literacy

 

The skills are tabled below:

Learning and Innovation Skills Information, Media and Technology Skills Life and Career Skills
·  Creativity and innovation skills ·  Information literacy ·  Flexibility and adaptability
·  Critical thinking and problem solving ·  Media literacy ·  Initiative and self-direction
·  Communication and collaboration skills ·  ICT ·  Social and cross-cultural skills
·  Productivity and accountability
·  Leadership and responsibility

 

AkadPlus strives to prepare learners and students to:

 • Think critically;
 • Collaborate in teams;
 • Communicate and
 • Become creative and innovative.

 

AkadPlus has six foci to develop and empower learners and teachers to succeed in reaching dreams.

Not all learners make the correct choices when they select subjects in gr 9 and we have encountered many learners that would like to have another subject when the reach matric. In a country such as ours some schools are challenged with providing learners with good and qualified teachers. Akad Plus acknowledges the need that post-matric learners would either like to redo a specific subject or even add a subject or more to their grade 12 subjects.

 • Akad+-Rewrite

Akadplus  are registered with the South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI) with SACAI Reg nr: A-1003-17. We provide opportunities for candidates who have a NSC (Grade 12) certificate to repeat a subject / subjects. Students that register with Akadplus can repeat the subject/subjects within a year and rewrite the Grade 12 examination at the end of the academic year. Umalusi is the quality insurance body for three types of matric examinations (Dept. of Basic Education; IEB and SACAI) and therefore SACAI will have a separate matric examination and procedure.

Akad+ Rewrite has been successful to provide students with improved marks to get into programmes of choice. The staff started the programme as part of a university programme but with universities getting an over enrolment the places are limited. The staff of this programme are now part and parcel of the Akad Plus team and have been praised for providing good preparation for students to be successful at university level.

 • Akad+-Supp Prep

The experienced lecturers at Akadplus  will have workshops or individual classes to assist matric learners preparing for supplementary exams in February (SACAI and IEB) or June (DBE).

 • Akad+-Xtra lessons

The Xtra lesson programme has been successful and learners from gr 7-12 can apply to attend frequent x-tra classes.presented by the experienced lecturers at Akadplus. Akad + has already been established in 1993 as a center where school education is supplemented with additional explanation, practice and broadening of learners' content knowledge and development of self-confidence. The focus has always been in the Natural Sciences field, with attention to Mathematics, Physical Sciences (Physics and Chemistry) as well as Life Sciences. More subjects can be included if the need arises. Bootcamps will also be held during the year before mayor assessment dates.

 • Akad+-Academy

The staff of AkadPlus were all involved with training teachers at university level. In 2016 the staff collaborated with JvR Academy to train teachers at the GDE Focus week. The ABSA Bank education initiative was also in collaboration with JvR. The last year a few workshops were held for teachers of KEPS and HS Linden.

Staff teachjing at independent schools often find that they would like to collaborate and soundboard with other teachers. This is what AkadPlus will provide in 2019 and a draft Teachers Programme is attached. The focus will be on Mathematics, Physical Sciences (Physics and Chemistry) as well as Life Sciences., \Tourism and Languages.  More subjects can be included if the need arises

 • Akad+-8th subject options

Akadplus can provide learners with teaching of additional subjects for which learners can then register with either their school or with SACAI. The focus will be on Life Sciences, Tourism, History, Religious Studies, CAT More subjects can be included if the need arises.

 • Akad+-Job Shadowing project

Akadplus can provide learners with the opportunity to visit professionals in industry and do a day or two of job-shadowing.  The learners can submit their request on the registration form and the staff of Akad Plus will seek the interest of people in the specific profession interested in engaging with learners at that level. We are currently investigating rewarding professional staff with CPD marks.

 

SCIENTIFIC LEARNING

Scientific Learning places the students at university level in the centre of the learning environment.

 • SL + First Year Project

Scientific Learning have experienced lecturers that can assist first year students with additional lessons or tutoring. We are focused to assist with fields such as Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Chemistry, Physics, Biological Sciences (Biochemistry, Zoology, Botany, Biology, Microbiology, Physiology & Human Movement Sciences).

 • SL + Research

Scientific Learning have experienced supervisors that can assist post-graduate students with the following:

Research Design (The Big Five)

Research Data Analysis

Proposal Writing

We also have qualitative statistical consulting that can assist with statistical analysis, data-selection and interpretation.

Students registered for Hons, Masters or Doctorate studies or MBA studies can register and attend relevant workshops starting in March 2019.


 

Wat doen ons?

Scientic Learning / AkadPlus bied opleidings- en leerprogramme om 'n verskil in die opvoedkundige sfeer in Suid-Afrika te maak. Die maatskappy is gestig as 'n sentrum wat addisionele klasse aanbied sedert 1992. Die maatskappy streef daarna om jongmense voor te berei om suksesvolle studente te word en hul studies verder as graad 12 te aan te pak. Scientic Learning / AkadPlus het die afgelope paar jaar verskillende fokuspunte ontwikkel binne 'n Leersentrum (Akad Plus).

AKADPLUS

Akad Plus plaas die leerders op skoolvlak in die middel van die leeromgewing.

Literatuur identifiseer 21ste eeuse leerderuitkomste en vaardighede in die toekoms as die volgende temas - Globale bewustheid; Finansiële, ekonomiese, besigheids- en entrepreneuriese geletterdheid; Burgerlike geletterdheid en Gesondheidsvaardigheid

 

Die vaardighede word hieronder uiteengesit:

Leer- en Innovasie-vaardighede Inligtiong, Media- en Tegnologievaardighede Lewens- en loopbaanvaardighede
·  Kreatiwiteits- en innovasievaardighede ·  Inligtinggeletterdheid ·  Buigsaamheid en aanpasbaarheid
·  Kritiese denke en probleemoplossing ·  Mediageletterdheid ·  Inisiatief en selfrigtinggewendheid
·  Kommunikasie- en samewerkingsvaardighede ·  Informasie Tegnologie ·  Sosiale en kruiskulturele vaardighede
·  Produktiwiteit en aanspreeklikheid
·  Leierskap en verantwoordelikheid

AkadPlus streef daarna om leerders en studente voor te berei om:

 • Krities te dink;
 • In spanne saam te kan werk;
 • Te kan kommunikeer (skriftelik, digital en verbaal);
 • Kreatief en innoverend.te kan opereer.

 

Akad Plus plaas die leerders op skoolvlak in die middel van die leeromgewing.

AkadPlus het ses foci om leerders en onderwysers te ontwikkel en te bemagtig om drome te bereik.

Nie alle leerders maak die regte keuses wanneer hulle vakke in graad 9 kies nie en ons het baie leerders ervaar wat graag 'n ander vak wil hê wanneer die matriek bereik word. In 'n land soos ons s'n word sommige skole uitgedaag om leerders met goeie en gekwalifiseerde onderwysers te voorsien. Akad Plus erken die noodsaaklikheid dat post-matriek leerders ook 'n spesifieke vak wil herhaal of selfs 'n vak of meer by hul graad 12-vakke wil byvoeg.

 • Akad+-Herskryf

Akadplus is by die Suid-Afrikaanse Omvattende Assesseringsinstituut (SACAI) geregistreer met SACAI Reg nr: A-1003-17. Ons bied geleenthede vir kandidate wat 'n NSS (Graad 12) sertifikaat het om 'n vak / vakke te herhaal. Studente wat by Akadplus registreer, kan die vak / vakke binne 'n jaar herhaal en die graad 12-eksamen aan die einde van die akademiese jaar herskryf. Umalusi is die kwaliteitsversekeringsliggaam vir drie tipes matriekeksamens (Dept. Basiese Onderwys, IEB en SACAI) en daarom sal SACAI 'n afsonderlike matriekeksamen en -prosedure hê.

Akad + Herskryf is suksesvol om studente met verbeterde punte te lewer om programme van keuse te volg. Die personeel het die program begin as deel van 'n universiteitsprogram, maar met universiteite wat se getalle oorskry word, is die plekke beperk. Die personeel van hierdie program is nou deel van die Akad Plus-span en is geprys vir die voorsiening van goeie voorbereiding vir studente om suksesvol op universiteitsvlak te wees.

 • Akad+-Aanv Prep

Die ervare dosente by Akadplus sal werkswinkels of individuele klasse hê om matriekleerders in Februarie (SACAI en IEB) of Junie (DBE) voor te berei vir aanvullende eksamens.

 • Akad+-Xtra klasse

Die Xtra-klasprogram is suksesvol en leerders van grade 7-12 kan aansoek doen om gereelde x-tra-klasse by te woon. Aangebied deur die ervare dosente by Akadplus. Akad + is reeds in 1993 gestig as 'n sentrum waar skoolonderrig aangevul word met addisionele verduideliking, oefening en verbreding van leerders se inhoudskennis en die ontwikkeling van selfvertroue. Die fokus was nog altyd in die Natuurwetenskappe-veld, met aandag aan Wiskunde, Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) sowel as Lewenswetenskappe. Meer vakke kan ingesluit word indien die behoefte ontstaan. “Bootcamps” sal ook gedurende die jaar voor die meeste belangrike assesseringsdatums gehou word.

 • Akad+-Akademie

Die personeel van AkadPlus was almal betrokke by onderwysers-opleiding op universiteitsvlak. In 2016 het die personeel saamgewerk met die JvR Academy om onderwysers op te lei by die GDE Fokusweek. Die inisiatief van die ABSA Bank-onderwysprogram was ook in samewerking met JvR. Die afgelope jaar is 'n paar werkswinkels gehou vir onderwysers van KEPS en HS Linden.

Personeel wat by onafhanklike skole skoolhou, vind dikwels dat hulle graag saam met ander onderwysers wil saamwerk en klankbord. Dit is wat AkadPlus in 2019 sal voorsien en 'n konsep-onderwysersprogram is aangeheg. Die klem val op Wiskunde, Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) sowel as Lewenswetenskappe., Toerisme en Tale. Meer vakke kan ingesluit word indien die behoefte ontstaan

 • Akad+-8e vak opsies

Akadplus kan leerders help met addisionele vakke waarvoor leerders dan met hul skool of met SACAI kan registreer. Die fokus sal wees op Lewenswetenskappe, Toerisme, Geskiedenis, Religieuse studies, RTT. Meer vakke kan ingesluit word indien nodig.

 • Akad+-Werkskadu projek

Akadplus kan leerders die geleentheid bied om verskillende professies en industrieë te besoek en 'n dag of twee werkskadu te doen. Die leerders kan hul versoek op die registrasievorm indien en die personeel van Akad Plus sal die belangstelling van mense in die spesifieke beroep soek wat belangstel om betrokke te raak by leerders op daardie vlak. Ons ondersoek tans om vir professionele beroepe met CPD-punte te beloon.

 

SCIENTIFIC LEARNING

Scientific Learning fokus op studente op universiteitsvlak.

 • SL + Eerstejaars Projek

Scientific Learning het dosente met jare se ervaring om eerstejaarstudente met addisionele klasse of onderrig kan te help. Ons is gefokus om te help met velde soos Wiskunde, Toegepaste Wiskunde, Statistiek, Chemie, Fisika, Biologiese Wetenskappe (Biochemie, Dierkunde, Plantkunde, Biologie, Mikrobiologie, Fisiologie en Menslike Bewegingswetenskappe).

 • SL + Research

Scientific Learning het ervare studieleiers en promotors wat nagraadse studente kan help met die volgende:

 • Navorsingsontwerp (Die Groot Vyf)
 • Navorsingsdata-analise
 • “Proposal”Skryf

Ons het ook kwalitatiewe statistiese konsultante wat kan help met statistiese analise, data-seleksie en interpretasie.

Studente wat vir Hons-, Meesters- of Doktorale studies of MBA-studies geregistreer is, kan in Maart 2019 registreer en werksessies bywoon.