Matriek herskryf Gr 12 | Matric rewrite Gr 12

R 0.01
akadplus-bridging-school

Matriek herskryf Gr 12 vakke

Akadplus is geregistreer by die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesserings Instituut (SACAI) en bied die geleentheid vir kandidate wat reeds ‘n Graad 12 sertifikaat behaal het om die vak/vakke te herhaal. Studente wat by Akadplus inskryf sal hoogstens drie vakke oor die tydperk van ‘n jaar kan herhaal en weer die Graad 12 eksamen af lê. Na afloop van die eksamen word die uitslae bekend en kan Akadplus studente bystaan om hul oorspronklike Umalusi-sertifikaat heruitgereik te kry. Met die nuwe punte kan studente dan by universiteite of ander inrigtings aansoek doen om toelating.

Studente ontvang:

Studiemateriaal (notas en handboeke) per vak
3×2 ure lesings per vak per week (Wiskunde, Fisiese -& Lewenswetenskappe)
2 uur tutorlesings per week (vir ander vakke en afhangende van getalle)
Toetse en eksamens om die nodige Skoolgebaseerde assessering (SBA) te voltooi (waar van toepassing)
Kwartaallikse terugvoering
Praktiese sessies waar van toepassing

Aangebied in Randburg, Gauteng.

LEER ONDERSTEUNING

Akadplus beskik oor kundige professionele praktisyns wat kan help met die opstel van opsommings, breinkaarte, skedules om voor te berei aangesien tydsbestuur en selfbestuur dikwels tot wanprestasie lei. Leerders word begelei om hul eie leer te beplan en te verstaan. Akadplus is geskoei op die beginsel dat leerders / studente die klasse sal geniet en dus die oordra en inoefen van inhoud en vaardighede aangenaam sal vind. As leerders/studente die klasse en vakke geniet is hul meestal gemotiveerd om ook self baie hard te werk en behoort dan beter te presteer.

Matric school rewrite Gr 12 subjects

Akadplus is registered with the South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI) and provide opportunities to candidates who have already obtained a Grade 12 certificate to improve their results. Akadplus affords students with the opportunity to repeat a maximum of three subjects over the period of a year and re-write the Grade 12 examination in those subjects. After the final examination and release of results Akadplus can assist students to get a re-issued Umalusi certificate with their new results.

Students will receive:

Study material (notes and textbooks) per subject
3×2 hour lectures per subject per week (Mathematics, Physical & Life Sciences)
2 hour tutor-lectures per week (for other subjects, subjected to numbers)
Tests and exams to redo School Based Assessments (SBA)where applicable
Quarterly feedback
Practical sessions where applicable

Lectures and examinations will be presented in Randburg, Gauteng.

SUPPORT LEARNING

Akadplus has expert professionals who can assist with the preparation of summaries, mind maps, study schedules as time management & self-management often leads to weak performance. Learners / students are guided with planning + understanding their own learning. Akadplus is founded on the principles that learners / students should enjoy the classes & experience the acquiring of content & skills as enjoyable. The classes will be presented in a conducive atmosphere and motivate them to work hard and enhance performance.

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration Varies
  • Skill level Gr 12
  • Language Afrikaans | English
  • Students 0
  • Assessments Yes
Curriculum is empty
R 0.01