MATRIC REWRITE | MATRIEK HERSKRYF SACAI Approved

2018 is a new year and we would like every learner to succeed in their own goals. We will provide you with another opportunity to improve your current matric results. We are preparing you not just to pass the Gr 12 rewrite exam with better results but ultimately pursue further after school. Your second chance will not only depend on your efforts but also on the early identification of areas that you can enhance with additional attention and exercise with our Gr 12 contact classes or Saturday boot camps for the class of 2018. Akadplus Learning Centre provides various academic support programmes (for more information visit our website at akadplus.co.za or like our Facebook page facebook.com/akadpluslc/. The centre is Fontainebleau Community Church in Rabie Street, Fontainebleau, Randburg.

 

2018 is ‘n nuwe jaar en ons vertrou dat elke leerder hul eie doelwitte sal bereik. Ons bied studente ‘n geleentheid om hul huidige matriek punte te verbeter. Ons berei jou voor om nie net jou skoolpunte te verbeter nie maar ook om jou voor te berei vir verdere studies. Jou tweede kans gaan nie net afhang van jou insette hierdie jaar nie maar ook van identifisering van areas wat ons met die nodige aandag en addisionele oefening met kontaksessies en Saterdag hersienkampe vir die klas van 2018 gaan aanbied. Akadplus Leersentrum bied verskeie akademiese ondersteuningsprogramme (vir meer inligting besoek gerus ons webblad by akadplus.co.za of ‘like’ ons Facebook-blad facebook.com/akadpluslc/. Die sentrum is gebaseer by die Fontainebleau Gemeenskapskerk, Rabiestraat, Fontainebleau, Randburg.

 

1. Matric rewrite supplementary exam support for 2017 candidates – SACAI Approved

Learners who wrote the NSC in 2017 could possibly qualify for the NSC Supplementary Examinations which will be written in February/March 2018. Akadplus will host revision classes, covering the curriculum, to prepare learners for these examinations. The classes will take place at the AkadPlus Centre (Rabie street, Fontainebleau) on Saturdays specifically in Mathematics, Physical Sciences and Life Sciences. The fees will range from R150- R300 per hour depending on class sizes. See draft timetable below.

Matriek herskryf aanvullende eksamen steun vir 2017 kandidate – SACAI Goedgekeu

Leerders wat die NSS in 2017 geskryf het, kan moontlik kwalifiseer vir die NSS-eksamen wat geskryf sal word in Februarie/Maart 2018. Akadplus sal hersieningsklasse aanbied, oor die hele kurrikulum om leerders vir die eksamens voor te berei. Die klasse sal plaas vind op Saterdae spesifiek vir Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe. As jy bystand in ander vakke vereis kan dit gereël kan word na gelang van behoefte. Die klasgelde sal wissel tussen R150 tot R300 per uur, afhangende van die klasgroottes. Sien konseprooster hieronder

 

Proposed Timetable / Voorgestelde Rooster: (Will be finalised by 22/01 // sal op 22/01 gefinaliseer word):

Akadplus-timetable

** More classes can be arranged / Meer klasse kan gereël word

2. Matric rewrite for 2010-2017 candidates

Learners who wrote the NSC in 2010-2017 could register with Akadplus to rewrite subjects in October/November 2017. Akadplus is an approved rewrite centre and is registered with The South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI). SACAI is the body providing the examinations and after upgrading your results they will assist to upgrade your current Umalusi certificate.

Akadplus will host contact sessions, covering the curriculum, to prepare students to rewrite matric subjects. Classes will take place on weekdays from 08:30-15:30 from the 22rd of January 2018, at the Fontainebleau Community Church in Rabie Street, Fontainebleau, Randburg. The attendance of classes is compulsory. A final timetable will be available on the 19th of January.

The class fees start at R8000 depending on the subject and mode of contact that will be provided. For a detailed quote register REGISTREER OM MATRIEK TE HERSKRYF | REGISTER TO REWRITE MATRIC or send an email to support@akadplus.co.za.

Matriek herskryf 2010-2017 kandidate

Leerders wat die NSS in 2010-2017 geskryf het kan by Akadplus registreer om vakke in Oktober/ November 2018 te herskryf. Akadplus is ‘n goedgekeurde herskryf-sentrum en is geregistreer by The South African Comprehensive Assessment Institute (SACAI). SACAI is die liggaam wat die eksamens beheer en na die opgradering van jou resultate sal hulle help om jou huidige Umalusi sertifikaat op te gradeer.

Akadplus bied kontaksessies aan om studente voor te berei om matriekvakke te herskryf. Klasse vind plaas op weeksdae van 08:30-15:30 vanaf 22 Januarie 2018, by Fontainebleau Gemeenskapskerk in Rabiestraat, Fontainebleau, Randburg. Die bywoning van klasse is verpligtend. ‘n Finale rooster sal op 19 Januarie beskikbaar wees.

Die klasgelde begin by R8000, afhangende van die vak en modus van kontak. Vir ‘n volledige kwotasie, registreer op REGISTREER OM MATRIEK TE HERSKRYF | REGISTER TO REWRITE MATRIC of stuur ‘n e-pos aan support@akadplus.co.za.

 

3. Calendar for 2017 / Kalender vir 2017:

Akadplus-table1

4. Venue / Plek waar lesings sal plaasvind:

The venue where all lectures, tutorials and examinations will take place is
Fontainebleau Community Church, Rabie street, FONTAINEBLEAU, RANDBURG.
Die sentrum waar alle klasse, tutoriale en eksamens sal plaasvind is by:
Fontainebleau Gemeenskapskerk, Rabie straat, FONTAINEBLEAU, RANDBURG.

5. Banking Details

All fees must be deposited into the following account / Alle fooie word inbetaal in:
Bank: FNB
Branch code/ Takkode: 255355
Account number/ Rekening nommer: 62633472238
Account name/ Rekening naam: Scientific Learning (Pty) Ltd
Account type / Rekening Tipe: Cheque / Tjek
Reference number / Verwysingsnommer: Student number / Studente nommer
Please email proof of payment to / Stuur bewys van betaling na: registration@akadplus.co.za

REGISTREER OM MATRIEK TE HERSKRYF | REGISTER TO REWRITE MATRIC